ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2559

4 มกราคม 2559
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

        เทศบาลตำบลท่ายาง  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2559  

1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม- กุมภาพันธ์  2559

2. ภาษีป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม  2559

3.ภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน  2559

       ทั้งนี้  ติดต่อได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลท่ายาง  ชั้น  1  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  โทร.032-463000-2 ต่อ 102
โดยบริการไม่พักเที่ยง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!