E-Service

คู่มือประชาชน

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 20 จากข้อมูล 127
หัวข้อ
ยกเลิกการใช้สำเนา
แผ่นพับงานสัตวแพทย์
แผ่นพับงานสุขาภิบาล
แผ่นพับงานรักษาความสะอาด
แผ่นพับงานป้องกันและควบคุมโรค
ซ่อมท่อประปาแตกรั่ว
การโอนสิทธิในการใช้น้ำประปา
การขอย้ายมาตรวัดน้ำประปา
การขอยกเลิกประปาชั่วคราว
การขอใช้น้ำประปา
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (คลักษณะที่1, งและจลักษณะที่1)
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ