ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 959
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถบัส หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๘๒ พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2565
จ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัคซีนและวัสดุในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำแรงสูง ขนาด 20 แรงม้าประปาหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบว ๗๕๕ พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565
จ้างกำจัดขยะมูลฝอย (เดือน พฤษภาคม 6๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565