ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 959
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านปลวก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านเขากระจิว หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิถุนายน 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 7 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๑๖๑๑ พบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมปั้มสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด 20 แรงม้า ประปาท่าขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 1364 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2565
จ้างเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 0570 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2565