ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 959
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2565
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 256510 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านท่าพุ่งพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2565
จ้างเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 5810 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2565
จ้างเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3113 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2565