ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 568
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อใช้ในงานศูนย์เยาวชน เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2564
จ้างติดตั้งป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2564
จ้างซ่อมเครื่องรับวิทยุ FM และเครื่องขยายเสียงตามสายของชุมชนบ้านโค้งตาสุก ซ่อมเสียงตามสายของชุมชนตะแบกทอง-สหกรณ์พัฒนา และซ่อมเสียงตามสายของชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมารถแม็คโฮว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะหมายเลขทะเบียน 81-0505 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1364 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2564